Projelerimiz
Medya Merkezi
KGKPlaza

KGKPlaza

KGK İş Merkezi İnşaatı Adi Şti.

KGKPlaza
KGKPlaza
KGKPlaza
KGKPlaza

KGK İş Merkezi İnşaatı Adi Şti.

Proje Detayları
  • İşveren:
  • KGK İş Merkezi İnşaatı Adi Şti.
  • Yer:
  • Istanbul
  • Alan:
  • 32.000m2
  • Proje Tarihi:
  • 2010